METSÄPALVELU TURUNEN OY:N TIETOSUOJASELOSTE HENKILÖASIAKKAILLE (KOHDAT 1-10)

Tämä dokumentti on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.

Tällä tietosuojaselosteella annamme sinulle, eli rekisteröidylle henkilölle tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1 Rekisterinpitäjä

Metsäpalvelu Turunen Oy

Kauppatie 11

81200 ENO

Y-tunnus 2150552-6

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pauli Turunen

pauli.turunen@metsapalveluturunen.fi

3 Rekisterin nimi

Metsäpalvelu Turusen asiakkaiden tietosuojaseloste.

4 Käsittelyn oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen tavoitteena on kehittää ja toimeenpanna metsäalan palveluita Suomessa. Internet-kotisivuilla asiakas voi halutessaan luovuttaa tietoja itsestään yritykselle. Mikäli asiakas hyväksyy sivujen tietosuojakäytännöt käyttämällä sivuja, voidaan esimerkiksi kerättyjä tilatietoja tai muuta vastaavaa tietoa käyttää sekä tutkimus- ja tilastointikäytössä.

Käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä rekisterin käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja asiakkaista, jotka haluavat heihin otettavan yhteyttä. Kerättävät tiedot riippuvat osittain siitä, mitä tietoja rekisteröity itsestään antaa.

Rekisterinpitäjä kerää seuraavia henkilötietoja: etu- ja sukunimi, mistä palvelusta asiakas on kiinnostunut, tilatunnus, puhelinnumero, sähköposti, toivottu yhteydenottotapa.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään nettisivujen kautta tai puhelimella / sähköpostilla / muulla toivotulla tavalla, mikäli henkilö toivoo yhteydenottoa.

7 Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tiedon käsittelijöille.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä on huolehtinut asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä rekisterin sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden suojelemiseksi. Työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi. Lisäksi työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Mahdolliset paperiset muistiinpanot ja sopimusasiakirjat säilytetään toimistolla henkilöstön lukitussa työtilassa, jossa on aistivarainen kulunvalvonta henkilöstön ollessa paikalla. Toimistolle pääsee vain yrityksen henkilökunta toimiston ollessa lukittu.

Lomakkeiden tieto tallennetaan MS-Office, esim. Excel-tiedostoihin, joita säilytetään rekisterinpitäjän hallinnoimassa ja organisaatiotilein ja salasanoin suojatussa Office 365 työtilassa. Pääsy tiedostoon tavanomaisesta poikkeavista laitteista valvotaan palveluntarjoajan toimesta. Tiedostoista ei tehdä muita kopioita.

9 Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukaisesti:

 1. Paperiset lomakkeet hävitetään viimeistään kolmen vuoden jälkeen asiakkuuden päätyttyä tai aiemmin mikäli niitä ei tarvita. Sopimuksia säilytetään maksimissaan kymmenen vuotta kirjanpidollisista syistä.
 2. Rekisteritiedostoja säilytetään enintään kolme vuotta asiakkuuden päätyttyä. Rekisterit käydään vuosittain läpi ja edellä kuvatusti vanhentuneet asiakastiedot poistetaan.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on alla kuvatut oikeudet:

 • Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin;
 • Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä;
 • Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
 • Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
 • Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulisi lähettää osoitteeseen Metsäpalvelu Turunen Oy, Pauli Turunen, Kauppatie 11, 81200 Eno, Suomi.

Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

METSÄPALVELU TURUNEN OY:N TIETOSUOJASELOSTE YRITYKSILLE (KOHDAT 11-20)

Tämä dokumentti on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.

Tällä tietosuojaselosteella annamme sinulle, eli rekisteröidylle henkilölle tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

11 Rekisterinpitäjä

Metsäpalvelu Turunen Oy

Kauppatie 11

81200 ENO

Y-tunnus 2150552-6

12 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pauli Turunen

pauli.turunen@metsapalveluturunen.fi

13 Rekisterin nimi

Metsäpalvelu Turusen asiakasyritysten tietosuojarekisteri

14 Käsittelyn oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Metsäpalvelu Turunen tarjoaa metsäalan palvelua Suomessa, sekä tuonti- ja vientikauppaan liittyvää palvelua ja liiketoimintaa globaalisti. Toiminnan tarkoituksena on molemminpuolista hyötyä tuottava yhteistyöhön suomalaisyritysten sekä kansainvälisten organisaatioiden ja toimijoiden kanssa.

Käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito yritykseen, joka on ilmaissut kiinnostuksensa olla mukana liiketoiminnassa.

Käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus.

15 Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä rekisterin käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Kerättävät tiedot riippuvat osittain siitä, mitä tietoja rekisteröity itsestään antaa.

Rekisterinpitäjä kerää seuraavia henkilötietoja: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, organisaatio sekä muut rekisteröidyn itsestään antamat tiedot.

16 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään julkisista lähteistä, omien nettisivujen kautta tai puhelimella / sähköpostilla / muulla toivotulla tavalla, mikäli henkilö toivoo yhteydenottoa.

17 Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tiedon käsittelijöille.

18 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä on huolehtinut asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenopiteistä rekisterin sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden suojelemiseksi. Työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi. Lisäksi työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Mahdolliset paperiset muistiinpanot ja sopimusasiakirjat säilytetään toimistolla henkilöstön lukitussa työtilassa, jossa on aistivarainen kulunvalvonta henkilöstön ollessa paikalla. Toimistolle pääsee vain yrityksen henkilökunta toimiston ollessa lukittu.

Lomakkeiden tieto tallennetaan MS-Office, esim. Excel-tiedostoihin, joita säilytetään rekisterinpitäjän hallinnoimassa ja organisaatiotilein ja salasanoin suojatussa Office 365 työtilassa. Pääsy tiedostoon tavanomaisesta poikkeavista laitteista valvotaan palveluntarjoajan toimesta. Tiedostoista ei tehdä muita kopioita.

19 Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukaisesti:

 1. Paperiset lomakkeet hävitetään viimeistään kolmen vuoden jälkeen asiakkuuden päätyttyä tai aiemmin mikäli niitä ei tarvita. Sopimuksia säilytetään maksimissaan kymmenen vuotta kirjanpidollisista syistä.
 2. Rekisteritiedostoja säilytetään enintään kolme vuotta asiakkuuden päätyttyä. Rekisterit käydään vuosittain läpi ja edellä kuvatusti vanhentuneet asiakastiedot poistetaan.

20 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on alla kuvatut oikeudet:

 • Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin;
 • Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä;
 • Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
 • Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;
 • Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulisi lähettää osoitteeseen Metsäpalvelu Turunen Oy, Pauli Turunen, Kauppatie 11, 81200 Eno, Suomi.

Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

21. Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Osoitteemme on: www.metsapalveluturunen.fi

Tässä dokumentissa kuvaamme, miten pyrimme Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti takaamaan verkkopalvelumme saavutettavuuden. Sitoudumme noudattamaan WCAG-kriteeristöä vähintään AA-standardien mukaisesti tuottaessamme sisältöä teksti-, video-, kuva- ja äänisisältöjä.

Sivuston kuvissa pyritään antamaan vaihtoehtoiset tekstit, mikäli ne välittävät informaatiota. Kuvituskuvat on merkitty lähtökohtaisesti koristeellisiksi. Tekstisisältö on jaoteltu siten, että otsikoiden perusteella on helppo hahmottaa kokonaisuus. Linkit aukeavat uuteen näkymään ja ne on otsikoitu aineistoa kuvaavasti. Jos havaitset sivuillamme saavutettavuusongelmia, raportoithan ne suoraan ottamalla yhteyttä meihin sähköpostilla.

Tuomo Turunen

Toimitusjohtaja

tuomo.turunen@metsapalveluturunen.fi